Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Wydział Spraw Obywatelskich cz. II
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Spraw Obywatelskich cz. II Wydział Spraw Obywatelskich cz. II


Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

IWONA KOZAKIEWICZ

Miejsce załatwienia

URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN

UL.TWARDA 12, 14-140 MIŁOMŁYN

POKÓJ Nr 12

Telefon kontaktowy

89-642-58-20

Adres e-mail

wso@milomlyn.pl

 

Klauzula RODO 

 

Sposób załatwienia

Osobiście

 

Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wnioskodawca otrzymuje na wniosekzaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17,00 zł.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz (załączniki poniżej).

 2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić czytelnym podpisem na formularzu zgłoszenia fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy, przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu (oryginał) oraz dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku nowo wybudowanego domu należy okazać dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

a) ważny paszport,

b) karta pobytu (wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się

lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany)

lub - zezwolenie na osiedlenie się,

lub - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

lub - decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP,

lub - decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

b) ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

a) ważny dokument podróży,

b) ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Do zameldowania na pobyt czasowy:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

a) wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy - dokument podróży),

lub - tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

 lub - karta pobytu,

lub - zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

lub - zezwolenie na osiedlenie się,

lub - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

lub - decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP.  

b) ważny paszport.

Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

b) zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

a) ważny dokument podróży,

b) ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Czas realizacji

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Opłaty

 1. Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

 2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenie wynosi 17,00 zł.

 3. Opłatę skarbową wnosi się :

 • bezpośrednio w kasie Urzędu

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn: Bank Spółdzielczy w Iławie, Oddział w Miłomłynie Nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2096)

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000).

 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.Dz.U. z 2018.poz. 2094 ze zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).data wytworzenia2019-08-14
data udostępnienia2019-08-14
sporządzone przezIwona Kozakiewicz
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin25
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@