Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009r.

podstawa prawna

Art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zmianami), umowy międzynarodowe o obrocie cywilno-prawnym.

wydział

Urząd Stanu Cywilnego

wymagane dokumenty

Podstawą naniesienia wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego jest złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.
 2. Oryginał urzędowego odpisu orzeczenia.
 3. Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;
 4. Uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym.
 5. Jeżeli wyrok zapadł w trybie zaocznym, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone drugiej stronie.
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej 11,-zł.

Uwierzytelnione tłumaczenia winny być wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

opłaty
 • Uznanie (wpisanie) : 11,-zł.
 • Pełnomocnictwo: 17,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 1628 z późn. zmianami).

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn lub w formie wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn:                                                                          
Bank Spółdzielczy w Iławie Oddział w Miłomłynie nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001

Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

termin

Termin odpowiedzi: Niezwłocznie -zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do 30 dni, a w sprawach
szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

tryb odwołania

Nie przysługuje

inne

Uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia innych organów państw obcych w sprawach cywilnych wszczętych po dniu 1 lipca 2009 r., które mają wpływ na stan cywilny osób i podlegają wpisaniu do aktów stanu cywilnego.

Orzeczenia takie podlegają uznaniu z mocy prawa oraz wpisaniu w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce sporządzenia aktu małżeństwa, jeśli dotyczą spraw małżeńskich lub aktu urodzenia, jeśli dotyczą spraw rodzicielskich. Orzeczenia zapadłe przed tą datą muszą zostać uznane za skuteczne na terenie RP w drodze sądowej (sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy).

Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu,
jeżeli:

 • nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
 • zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
 • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
 • strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
 • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
 • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Wniosek o uznanie orzeczenia składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 kpc może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia złożony do akt sprawy podlega opłacie skarbowej w wysokoći 17,-zł. z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (pełnoletnim dzieciom) lub rodzeństwu.

Urząd Stanu Cywilnego w Miłomłynie jest czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek: 7.15-15.15
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 89 642 58 21,  89 642 58 20

 

Załącznik nr 1 - wniosek o uznanie orzeczenia sądowego odnoszącego się do: rozwodu/separacji lub unieważnienia małżeństwa/uznania/ustalenia ojcostwa/zaprzeczenia ojcostwa/przysposobienia/stwierdzenia zgonu

(plik pdf, wielkość 49 KB, plik otworzy się w nowym oknie)data wytworzenia2016-08-16
data udostępnienia2016-08-16
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin393
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@